Produkt tygodnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Masz pytania? zadzwoń

tel. kom. (+48) 500 218 562 / tel. stac. 56 620 08 78 lub napisz: sklep@magostyl.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Magostyl.pl

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego „Magostyl.pl”, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Stefana Małkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa MAGO”, Szosa Lubicka 168c, 87-100 Toruń, NIP: 8791016822.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail shop@sklep192641.shoparena.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego Magostyl.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, składająca Sprzedawcy ofertę, której przyjęcie powoduje zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Zamówienie – poprzez zamówienie składane przez Kupującego, Kupujący składa Sprzedawcy ofertę kupna produktu znajdującego się w Sklepie,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:
  https://www.magostyl.pl/pl/i/Regulamin/3,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.magostyl.pl/, gdzie Sprzedawca umieszcza informacje o towarach oraz zaproszenie do składania ofert,
 6. Sprzedawca – Stefan Małkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Handlowa MAGO”, Szosa Lubicka 168c, 87-100 Toruń, NIP: 8791016822.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może złożyć zamówienie produktów uwidocznionych na stronach Sklepu co jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty, a Sprzedawca może taką ofertę przyjąć bądź odrzucić.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może złożyć oferty w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają cło oraz podatki.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@magostyl.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi produktów Sprzedawcy może złożyć zamówienie, co będzie równoznaczne w skutkach ze złożeniem oferty kupna produktów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient jak również bez konieczności rejestracji.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz wybierając sposób płatności za zamówienie oraz sposób dostawy,
 • zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować treść tych dokumentów – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
 • kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.

5. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku finalizującego zamówienie składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy.
6. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia wyśle Kupującemu wiadomość potwierdzającą jego otrzymanie. Otrzymanie takiej wiadomości przez Kupującego będzie oznaczało, że Sprzedawca otrzymał złożoną przez Kupującego ofertę i że w ciągu dwóch dni roboczych Kupujący otrzyma kolejną wiadomość, którą Sprzedawca potwierdzi lub odrzuci złożoną przez Kupującego ofertę.
7. Potwierdzenie przyjęcia oferty przez Sprzedawcę oznacza, że pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą doszło do zawarcia umowy i Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania modyfikacji w zamówieniu złożonym przez Kupującego. Jednak do realizacji zamówienia z wprowadzonymi modyfikacjami dojdzie dopiero po uzyskaniu zgody Kupującego.
9. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku, gdy Sprzedawca odrzuci ofertę Kupującego, dokonana przez Kupującego płatność zostanie mu niezwłocznie zwrócona w całości.
10. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
11. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5
Formy dostawy i metody płatności

 1. Formy dostawy produktów są opisane na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sposoby płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia stanowiącego ofertę składaną Sprzedawcy przez Kupującego.
 2. Następnie Sprzedawca powinien ustosunkować się do oferty złożonej przez Kupującego.
 3. Sprzedawca może ofertę złożoną przez Kupującego przyjąć bądź odrzucić o czym poinformuje Kupującego.
 4. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila przyjęcia oferty przez Sprzedawcę lub chwila przyjęcia przez Kupującego zmodyfikowanej oferty skierowanej do niego przez Sprzedawcę.
 5. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.
 6. Czas realizacji zamówienia każdorazowo jest wskazany w opisie produktu.
 7. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 8. Po zrealizowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie przesłane potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie się proces wysyłki zamówienia do Kupującego.
 9. Termin dostawy produktów do Kupującego nie powinien przekroczyć 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: https://magostyl.pl/upload/magostyl_formularz_odstapienia_od_umowy.doc,
  jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://magostyl.pl/upload/magostyl_formularz_reklamacyjny.doc,
jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.magostyl.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane ze Sklepem oraz umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcą. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2019.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl